Disclaimer

De partners van het MAGIS Brugge-project nodigen bezoekers uit om de online informatie voor persoonlijke, educatieve, wetenschappelijke en andere niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Door de website te gebruiken voor het raadplegen of invoeren van informatie accepteert en aanvaardt de gebruiker zich te zullen houden aan de volgende voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten op de pagina’s en de verzameling inhoud van deze website en databank, bestaande uit tekst, afbeeldingen, audio, databank, ontwerp, codes en software, zijn voorbehouden aan de projectpartners: het Bruggemuseum, het stadsarchief Brugge, de universiteit Gent, de KU Leuven en de Vrije Universiteit Brussel. De partners bezitten echter niet noodzakelijk elke component van de verzameling. De inhoud die de projectpartners beschikbaar maken op de website kan eigendom zijn van de projectpartners, eigendom van anderen en gebruikt met hun toestemming (zoals ‘user-generated content’) of gebruikt overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving. Een deel van de inhoud is beschikbaar in het publieke domein en een deel is beschermd onder de rechten van derden, zoals copyright, handelsmerk, publiciteitsrechten, privacy en contractuele beperkingen. De projectpartners streven ernaar de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de inhoud van MAGIS Brugge te respecteren. De projectpartners trachten de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze site getoonde of vermelde werken te waarborgen. De projectpartners hebben dan ook voor zover redelijkerwijs mogelijk is zich er van vergewist dat geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de inhoud van onderhavige site, gelieve deze zich in verbinding te stellen met de projectpartners via de contactpagina. Indien u meent dat het auteursrecht van een auteur, fotograaf, kunstenaar of zijn/haar erfgenamen geschonden wordt of dat het portretrecht geschonden wordt, contacteer dan de beheerder via de contactpagina of de instelling in kwestie indien de informatie aangeleverd werd door een derde zodat de situatie kan worden rechtgezet en er in samenspraak met de rechtmatige eigenaar een oplossing kan worden gezocht.

Toegestaan gebruik

De projectpartners roepen op om op eerlijke wijze gebruik te maken van de inhoud zoals bepaald door de wetten op het copyright. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze ook, behalve voor privégebruik of rekening houdend met de Belgische Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Voor elke overname van informatie is een verwijzing vereist naar de URL en de intellectuele auteur(s) van deze informatie, namelijk diegene(n) die als referentie worden vermeld (niet de invoerder). De projectpartners staan persoonlijk, educatief, wetenschappelijk en ander niet-commercieel gebruik van de inhoud toe onder de volgende voorwaarden: * De intellectuele auteur en de bron van de inhoud moeten geciteerd worden zoals ook gedaan wordt bij materiaal uit een geprint boek. * Het citeren van en het linken naar de MAGIS Brugge-website als bron van de inhoud is vereist. * Boodschappen betreffende copyright, handelsmerk of eigendom die in of naast de tekst, afbeeldingen of data staan, mogen niet verwijderd worden. * Alle voorwaarden of beperkingen gespecifieerd in de metadata of die op een andere wijze van toepassing zijn op de inhoud en die geen copyright (handelsmerk, publiciteit, privacy of contractuele beperkingen) zijn, dienen nageleefd te worden. Voorbeelden voor het verwijzen naar (inhoud uit) de databank: * Verwijzen naar de databank: BRUGGEMUSEUM, STADSARCHIEF BRUGGE, UGENT, KU LEUVEN EN VUB. MAGIS Brugge. MArcus Gerards Informatie Systeem Brugge. Brugge, sinds 2012, met steun van de Vlaamse Overheid. URL: www.magisbrugge.be (geraadpleegd op 24 juli 2013). * Verwijzen naar een specifiek record: ‘Het Belfort’, in BRUGGEMUSEUM, STADSARCHIEF BRUGGE, UGENT, KU LEUVEN EN VUB. MAGIS Brugge. MArcus Gerards Informatie Systeem Brugge. Brugge, sinds 2012, met steun van de Vlaamse Overheid. URL: www.magisbrugge.be (geraadpleegd op 24 juli 2013).

Onrechtmatig gebruik vereist voorafgaande schriftelijke toestemming

De inhoud mag niet gebruikt worden voor commercieel en professioneel gebruik. Dit betekent dat de inhoud niet verkocht mag worden, net zo min als materialen, producten of diensten die de inhoud gebruiken en integreren. De inhoud mag ook niet gebruikt worden om producten of diensten te promoten. Indien u de inhoud wenst te gebruiken voor elk doel dat buiten het toegestaan gebruik valt, zoals commercieel gebruik of publicatie (uitgezonderd wat is toegestaan door het citaatrecht binnen de copyright wetgeving), dient u voorafgaandelijk geschreven toestemming te verkrijgen van de projectpartners (of een andere eigenaar van de inhoud indien van toepassing). Neem hiervoor contact op met de beheerder via de contactpagina.

Aansprakelijkheid

De projectpartners stellen zoveel mogelijk kwalitatieve informatie ter beschikking en streven juistheid en betrouwbaarheid van de gegevens na. De projectpartners zijn echter niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten op de site. De projectpartners kunnen in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de gegevens die u op deze site worden verstrekt of uit het onvolledige, voorbijgestreefd of foutief karakter ervan. De projectpartners kunnen evenmin aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dat u van deze site maakt. Voor links naar websites of naar webpagina’s van derden, waarover de projectpartners geen zeggenschap hebben wat betreft de inhoud of andere kenmerken, zijn de projectpartners in geen geval aansprakelijk noch verantwoordelijk. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en de afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Voorbehoud van rechten

De projectpartners behouden zich het recht om deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer gelijk wanneer te wijzigen zonder kennisgeving hiervan. Veranderingen zijn van kracht van zodra ze op de website verschijnen. Gelieve regelmatig te controleren voor updates. Het falen van de projectpartners om elk van deze voorwaarden af te dwingen, vormt geen opheffing van deze voorwaarden.

Privacy

De projectpartners wensen de privacy van elke bezoeker van deze site te garanderen en doen dit met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wanneer u een vraag of opmerking richt naar de projectpartners of wanneer u gebruik maakt van de registratie- en inlogfuncties van deze website, wordt u gevraagd uw naam en e-mailadres in te vullen. De projectpartners zullen deze informatie nooit bekend maken, noch aan derden doorgeven, behalve indien ze daartoe verplicht worden door een gemachtigde overheidsinstantie. De informatie zal enkel gebruikt worden in verband met onze service(s), we zullen u nooit contacteren voor iets dat geen verband houdt met onze diensten. Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, kunnen deze in onze bestanden worden opgenomen en verwerkt worden voor het beheer van het ledenbestand en de website. De gegevens zijn enkel zichtbaar voor de beheerder, geen enkele andere persoon heeft toegang tot deze informatie.
Versie 4, aangemaakt door Administrator op 2013-09-24 18:29, laatst bewerkt door Administrator op 2015-03-26 12:33.